ما بر این باوریم هفت باغ هنر ایران زمین ، سرشار از شکوفه ها و نهال های پر استعداد و خلاقی است که اگر توسط باغبانانی دلسوز و عاشق ، حمایت و مراقبت گردند ، باغ های هنر ایران پربارتر و زیباتر از همیشه  بر صحنه گیتی خودنمایی خواهند کرد.

ما برای به ثمره نشستن این باور می کوشیم و دست یاریمان دراز است به سوی همه عاشقان  و دلسوزان واقعی فرهنگ و هنر ایران